به گزارش # کاخک_نیوز درپی بارندگیهای شب گذشته تا به اکنون سد کاخک بشدت در حال آبگیری است. بخشدار کاخک که از ساعات اولیه صبح در منطقه پر بارش حضور دارد گفت؛ طبق ارزیابی صورت گرفته بارش در حوزه سد کاخک به ۷۰ میلیمتر می رسد و حجم مخرن سد کاخک تا امروز ظهر سر […]

به گزارش # کاخک_نیوز درپی بارندگیهای شب گذشته تا به اکنون سد کاخک بشدت در حال آبگیری است.
بخشدار کاخک که از ساعات اولیه صبح در منطقه پر بارش حضور دارد گفت؛ طبق ارزیابی صورت گرفته بارش در حوزه سد کاخک به ۷۰ میلیمتر می رسد و حجم مخرن سد کاخک تا امروز ظهر سر ریز خواهد شد.
وی گفت فعلا راه ارتباطی کاخک به کریمو در سرجاده گل اباد ،درقنج بعلت وقوع سیل قطع می باشد .