?خروجی لحظاتی پیش هواشناسی اروپا مجموع بارش 60 ساعت آینده مدل ecmwf ?هواشناسی اروپا همسو با هواشناسی امریکا بر ادامه بارش‌های سنگین در استان و گناباد تاکید دارد که بیشترین حجم بارش‌ها طی روز دوشنبه و فرداشب خواهد بود ?بارش‌ها همچنان در محور کاخک کریمو سنگین پیش‌بینی می‌شود خواهشمندیم از ترددهای غیرضروری تا اطلاع ثانوی […]

?خروجی لحظاتی پیش هواشناسی اروپا مجموع بارش 60 ساعت آینده مدل ecmwf

?هواشناسی اروپا همسو با هواشناسی امریکا بر ادامه بارش‌های سنگین در استان و گناباد تاکید دارد که بیشترین حجم بارش‌ها طی روز دوشنبه و فرداشب خواهد بود

?بارش‌ها همچنان در محور کاخک کریمو سنگین پیش‌بینی می‌شود خواهشمندیم از ترددهای غیرضروری تا اطلاع ثانوی از این محور خودداری کنید❌