دهیاران عزیزی که راه را بر روی گردشگران با استفاده از تخلیه خاک می بندید ، آیا به این فکر کرده اید اگر خدای نخواسته بیمار اورژانسی یا آتش سوزی در روستای شما پدیدار شود و راه خودروی آتش نشانی یا اورژانس بسته باشد تا باز شدن مسیر چه تبعاتی بوجود خواهد آمد؟ اقدام شما […]

دهیاران عزیزی که راه را بر روی گردشگران با استفاده از تخلیه خاک می بندید ، آیا به این فکر کرده اید اگر خدای نخواسته بیمار اورژانسی یا آتش سوزی در روستای شما پدیدار شود و راه خودروی آتش نشانی یا اورژانس بسته باشد تا باز شدن مسیر چه تبعاتی بوجود خواهد آمد؟
اقدام شما در جلوگیری از قطع زنجیره کرونا ویروس خیرخواهانه است اما این اقدام را با بستن موانع متحرک و قابل جابجایی و نیروی انسانی پای کار انجام دهید تا خطرات احتمالی نظیر آتش سوزی و بیمار اورژانسی تبدیل به خسارات سنگین و جبران ناپذیری در روستا نگردد.

✍غلامی #کاخک_نیوز