طبق بررسی #کاخک_نیوز تاکنون بیشترین ورودی به روستاهای کوچک بخش کاخک را روستای خانیک و کلات و کمترین ورودی را مرغش و کلاته شیخی داشته است . ?نکته جالب اینکه کلاته شیخی را از نظر ورودی میتوان به عدد صفر نسبت داد. سایر روستاها نیز ورودی مسافر داشته اند. ?زیرجان و پچک هم در ورود […]

طبق بررسی #کاخک_نیوز تاکنون بیشترین ورودی به روستاهای کوچک بخش کاخک را روستای خانیک و کلات و کمترین ورودی را مرغش و کلاته شیخی داشته است .
?نکته جالب اینکه کلاته شیخی را از نظر ورودی میتوان به عدد صفر نسبت داد.
سایر روستاها نیز ورودی مسافر داشته اند.
?زیرجان و پچک هم در ورود مسافر به روستا به نسبت خوب عمل کرده است.