همشهریان عزیز باسلام متاسفانه علی رغم تذکرات مکرر مسولین مبنی بربه تعویق انداختن مسافرت ودفاع مسولین روستا برعدم مراجعت همشهریان به روستا وجانبداری از حیثیت وفهم وخرد مردم خانیک عکس ادعای ما در حال اثبات است، خانواده هایی که بدون توجه به روستا آمده اند وفرزندانشان همانند ایام عادی در کوچه مشغول بازی هستند. ما […]

همشهریان عزیز باسلام
متاسفانه علی رغم تذکرات مکرر مسولین مبنی بربه تعویق انداختن مسافرت ودفاع مسولین روستا برعدم مراجعت همشهریان به روستا وجانبداری از حیثیت وفهم وخرد مردم خانیک عکس ادعای ما در حال اثبات است، خانواده هایی که بدون توجه به روستا آمده اند وفرزندانشان همانند ایام عادی در کوچه مشغول بازی هستند. ما چگونه ادعای وطن پرستی می کنیم در حالی که حاضر نیستیم مدتی رابه سختی بگذرانیم تا موجب زحمت برای دیگران نشویم چگونه مسلمانانی هستیم که حق الناس نمی شناسیم موجودات خود خواهی هستیم که لذت وخوشی خود را حتی اگر به قیمت مرگ دیگران باشد رها نمی کنیم. به یاد آورید فرزندانی از این مرز وبوم که به خاطر عزت وطنشان سال های طولانی رنج حبس وشکنجه را تحمل کردند ولی به وطن خود خیانت نکردند در خانه ماندن وبا خانواده بودن در مقابل اسارت آنقدر هم سخت نیست قطعا کسانی که حاضر نیستند این توصیه ها را جدی بگیرند مرتکب قتل غیر عمدی خواهند شد که گر چه در این دنیا شاید مشخص نشود ولی قطعا خون این افراد بی گناه دامنشان را خواهد گرفت.
تصور کنید لحظات اسفناک دفن فرد یا افرادی از مردم عزیز روستا که در اثر بیماری درعمق چند متری بدون مشایعت کننده وتشریفات دفن در زیر چند متر آهک مدفون شود چگونه می توان عاملان آن رابخشید چگونه دلتان می آید سبب مرگ مردان وزنان مومن وبا صفای روستا شویدمحیط روستا محیط پاک وعاری از هر ویروس است ولی مراجعت شما ناخواسته این ویروس را منتقل خواهد کرد وفاجعه ای جبران نا پذیر را رقم خواهد زد.
ما در شان شما نمی دانیم به قوه قهریه متوسل شویم وراه را ببندیم ولی اگر وضع به این منوال باشد ناچاریم دست به کاری بزنیم که نه مطلوب ما ونه طبع دل شماست، امید است با همکاری شما مردم فهیم براین بحران نیز غلبه کنیم.
باسپاس فراوان
علی کریمیان دهیار روستای خانیک