?با روند فعلی کرونا دامن کاخک را خواهد گرفت. ?بسیجیان در بحث ضدعفونی کردن معابر شهر همکاری خوبی باشهرداری دارند. ?مسئول اصناف، مغازه هایی که ضرورت ندارد را اخطار تعطیلی موقت دهند. ?درصورت امکان راههای منتهی به کاخک بجز راه کاخک گناباد بسته شود و راه کاخک گناباد ورودی و خروجی آن کنترل شود./ #کاخک_نیوز

?با روند فعلی کرونا دامن کاخک را خواهد گرفت.
?بسیجیان در بحث ضدعفونی کردن معابر شهر همکاری خوبی باشهرداری دارند.
?مسئول اصناف، مغازه هایی که ضرورت ندارد را اخطار تعطیلی موقت دهند.
?درصورت امکان راههای منتهی به کاخک بجز راه کاخک گناباد بسته شود و راه کاخک گناباد ورودی و خروجی آن کنترل شود./ #کاخک_نیوز