🔻با روند فعلی کرونا دامن کاخک را خواهد گرفت. 🔻بسیجیان در بحث ضدعفونی کردن معابر شهر همکاری خوبی باشهرداری دارند. 🔻مسئول اصناف، مغازه هایی که ضرورت ندارد را اخطار تعطیلی موقت دهند. 🔻درصورت امکان راههای منتهی به کاخک بجز راه کاخک گناباد بسته شود و راه کاخک گناباد ورودی و خروجی آن کنترل شود./ #کاخک_نیوز

🔻با روند فعلی کرونا دامن کاخک را خواهد گرفت.
🔻بسیجیان در بحث ضدعفونی کردن معابر شهر همکاری خوبی باشهرداری دارند.
🔻مسئول اصناف، مغازه هایی که ضرورت ندارد را اخطار تعطیلی موقت دهند.
🔻درصورت امکان راههای منتهی به کاخک بجز راه کاخک گناباد بسته شود و راه کاخک گناباد ورودی و خروجی آن کنترل شود./ #کاخک_نیوز