دیروز پیرزنی با مراجعه به یکی از مغازه های صوتی تصویری دوعدد کنترل تلویزیون و دستگاه دیجیتال آورد و گفت که این کنترلها را زیر شیر آب گرفتم و با مایع شستم ، حالا کار نمیکنه !!!! بهش گفتم مادر جان وسایل صوتی تصویری رو که نباید شست ، پیر زن گفت از بس تو […]

دیروز پیرزنی با مراجعه به یکی از مغازه های صوتی تصویری دوعدد کنترل تلویزیون و دستگاه دیجیتال آورد و گفت که این کنترلها را زیر شیر آب گرفتم و با مایع شستم ، حالا کار نمیکنه !!!! بهش گفتم مادر جان وسایل صوتی تصویری رو که نباید شست ، پیر زن گفت از بس تو این روزها گفتن دستها و اشیاء رو خوب بشویید منم نمی دانستم و کنترلها رو شستم.
نکته: آموزش ضدعفونی کردن و گند زدایی محیط منزل به والدین و افراد مسن در کنار روحیه دادن کاری بس نیکوست،چرا که مانع از وقوع حوادث احتمالی نیز خواهدشد./ #کاخک_نیوز