?طی اقدامی جهادی روز گذشته جمعی از داوطلبان مردمی شهر کاخک کلیه سطوح معابر و منازل روستاهای کلاته شیخی ، مرغش و کال دهیار را گند زدایی و ضدعفونی کردند.این گروه جهادی شب گذشته نیز تمام معابر سطح شهر کاخک را نیز همپای شهرداری گند زدایی و ضدعفونی کردند. #جهاد_ادامه_دارد

?طی اقدامی جهادی روز گذشته جمعی از داوطلبان مردمی شهر کاخک کلیه سطوح معابر و منازل روستاهای کلاته شیخی ، مرغش و کال دهیار را گند زدایی و ضدعفونی کردند.این گروه جهادی شب گذشته نیز تمام معابر سطح شهر کاخک را نیز همپای شهرداری گند زدایی و ضدعفونی کردند.
#جهاد_ادامه_دارد