? فردوس هم کرونایی شد… ? با تشخیص کرونای مثبت در اکثر شهرهای اطراف گناباد مثل: تربت‌حیدریه، کاشمر، قاین، بیرجند و فوت چند نفر در مجموع این شهرها، حلقه محاصره کرونا بر گناباد و بجستان تنگ‌تر شد. ? تا کنون تلاش عمومی، کرونا را در گناباد مهار کرده ولی اگر باب سفرهای ناخواسته باز شود، […]

? فردوس هم کرونایی شد…

? با تشخیص کرونای مثبت در اکثر شهرهای اطراف گناباد مثل: تربت‌حیدریه، کاشمر، قاین، بیرجند و فوت چند نفر در مجموع این شهرها، حلقه محاصره کرونا بر گناباد و بجستان تنگ‌تر شد.

? تا کنون تلاش عمومی، کرونا را در گناباد مهار کرده ولی اگر باب سفرهای ناخواسته باز شود، پیش‌بینی‌های بدی در انتظار گناباد و بجستان است.

? بهداشت فردی را رعایت کنید و به اقوام سراسر کشور خود زنگ بزنید و صله‌رحم را تلفنی انجام دهید و همه را برای جشن بعد از کرونا به گناباد و بجستان دعوت کنید./پایگاههای خبری