افتخاری نسب شهردار کاخک گفت : اجرای میدان تقاطع بولوار کشاورز و ۷ تیر براساس نقشه برداری و طرح ارائه شده از سوی شورای ترافیک استان و تایید دفتر فنی استانداری در حال انجام است و اجرای این پروژه و بولوارهای منتهی به میدان بر اساس طرح شورای ترافیک استان اجرا میگردد. به گزارش #کاخک_نیوز […]

افتخاری نسب شهردار کاخک گفت : اجرای میدان تقاطع بولوار کشاورز و ۷ تیر براساس نقشه برداری و طرح ارائه شده از سوی شورای ترافیک استان و تایید دفتر فنی استانداری در حال انجام است و اجرای این پروژه و بولوارهای منتهی به میدان بر اساس طرح شورای ترافیک استان اجرا میگردد.
به گزارش #کاخک_نیوز افتخاری نسب افزود؛ در اجرای این‌پروژه و بلوارهای منتهی به آن هیچ گونه سلیقه ای اعمال نشده است ، از این رو مصمم هستیم تا آغاز سال جدید عملیات اجرایی پروژه به اتمام برسد.