مونسان دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی: ?بانکهای خراسان رضوی هم به دنبال مصوبه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا خراسان رضوی و بنا بر پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد مثل دیگر ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان روز پنجشنبه۱۵ و شنبه۱۷ اسفند ماه تعطیل هستند.

مونسان دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی:
?بانکهای خراسان رضوی هم به دنبال مصوبه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا خراسان رضوی و بنا بر پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد مثل دیگر ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان روز پنجشنبه۱۵ و شنبه۱۷ اسفند ماه تعطیل هستند.