ویروس کرونا بیش از هر زمان دیگری به منطقه ما نزدیک شده است. لطفا: ?توجه بیشتر به توصیه های بهداشتی ?حداقل تردد و خروج کمتر از منزل ? توصیه به اقوام و آشنایان برای عدم سفر به منطقه ?رعایت فاصله بین فردی در گفتگوها ?سلامت شهرمان، امروز بیش از گذشته به همدلی ما نیازمند است. […]

ویروس کرونا بیش از هر زمان دیگری به منطقه ما نزدیک شده است.
لطفا:
?توجه بیشتر به توصیه های بهداشتی
?حداقل تردد و خروج کمتر از منزل
? توصیه به اقوام و آشنایان برای عدم سفر به منطقه
?رعایت فاصله بین فردی در گفتگوها

?سلامت شهرمان، امروز بیش از گذشته به همدلی ما نیازمند است.

?روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد