مهندس ذاکر مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در مراسم معارفه شهردار کاخک با اشاره به سابقه زیاد شهرداری کاخک گفت : ?کاخک با غنای فرهنگی و مدنیت قابلیت رونق و توسعه یک شهر را درقالب موقعیت ویژه طبیعی ، مذهبی و تاریخی دارد، بلحاظ وجود امامزاده رفت و آمد مردم و زائرین […]

مهندس ذاکر مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در مراسم معارفه شهردار کاخک با اشاره به سابقه زیاد شهرداری کاخک گفت :
?کاخک با غنای فرهنگی و مدنیت قابلیت رونق و توسعه یک شهر را درقالب موقعیت ویژه طبیعی ، مذهبی و تاریخی دارد، بلحاظ وجود امامزاده رفت و آمد مردم و زائرین بالاست و همه این مسائل یک سرمایه عظیم برای این شهر است‌.

وی در سخنان خود به دو نکته مهم اشاره کرد و گفت:
?شهرها را نمی توان بدون دانش شهری ،آگاهی و شناخت اداره کرد. ?اصول مدیریت شهری را یک مدیر باید مطالعه کند .
?یک مدیر باید تفکر و برنامه ریزی در راستای کارخود داشته باشد.
?مسائل حقوقی و قانونی باید مدنظر مدیران باشد و نباید نادیده گرفته شود.
?هوشمند سازی شهرها و مدیریت شهری با استفاده از ظرفیتهای متمرکز و الکترونیکی جزء برنامه های ما در دفتر امور شهری و شوراهای استانداری است.
?مسائل اقتصادی باید محتوا و چاشنی فرهنگی داشته باشد. ۷۳ درصد جمعیت امروزی در شهرها هستند، فعالیت در شهرها باید حتما چهارچوب فرهنگی داشته باشد و موفقیت در پی خواهد داشت و نباید از مسائل فرهنگی غفلت کرد.
?مسائل فرهنگی، هنری و تاریخی شهر باید شناسایی شود که استفاده از این ظرفیت باعث رونق در شهر خواهدشد.

مدیر کل شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی خطاب به شورای شهر گفت:
?شما شوراها از یک سو نماینده مردم هستید و باید مطالبات و خواسته های قانونی و مشروع مردم را پیگیری کنید ، رضایت مردم شرط است.
?از یک سو ارتباط با دولت دارید و امور شهر را باید بر اساس رسالت و مسئولیت خود با فراهم کردن رفاه و آسایش مردم پیش ببرید.
?در امورات شهر آگاهی بخشی کنید، نارضایتی مردم که شما را در این کار گماشته اند، نقض غرض است و کار درستی نیست.
?سراغ مسائلی که ایجاد نارضایتی میکند نروید. مسائل شخصی و قومی را دخیل نکنید.

ذاکر مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی خطاب به افتخاری نسب هم گفت؛
?جنابعالی تجربه کار دارید ،بایستی خلاقیت بکار گیرید و از ظرفیت هنرمندان استفاده نمایید ، ریسک پذیر و مسئولیت پذیر باشید و کارهایی که انجام می دهید مسئولیت آن را بپذیرید.