🇮🇷 شمارش آراء بخش کاخک بدین شرح اعلام می گردد صفایی ۳۶۴۳ عربشاهی۷۷۶ رضانیا۵۳۲ پورعابدین۵۲۱ علی حسینی۲۳۹ سهرابی۵۹ کیفی۵۲ فلاح۵۰ نجاری۴۲ رمضانیان ۲۳ بوستانی ۲۲

🇮🇷 شمارش آراء بخش کاخک بدین شرح اعلام می گردد
صفایی ۳۶۴۳
عربشاهی۷۷۶
رضانیا۵۳۲
پورعابدین۵۲۱
علی حسینی۲۳۹
سهرابی۵۹
کیفی۵۲
فلاح۵۰
نجاری۴۲
رمضانیان ۲۳
بوستانی ۲۲