?? شمارش آراء بخش کاخک بدین شرح اعلام می گردد صفایی ۳۶۴۳ عربشاهی۷۷۶ رضانیا۵۳۲ پورعابدین۵۲۱ علی حسینی۲۳۹ سهرابی۵۹ کیفی۵۲ فلاح۵۰ نجاری۴۲ رمضانیان ۲۳ بوستانی ۲۲

?? شمارش آراء بخش کاخک بدین شرح اعلام می گردد
صفایی ۳۶۴۳
عربشاهی۷۷۶
رضانیا۵۳۲
پورعابدین۵۲۱
علی حسینی۲۳۹
سهرابی۵۹
کیفی۵۲
فلاح۵۰
نجاری۴۲
رمضانیان ۲۳
بوستانی ۲۲