با تایید حکم انتصاب علی افتخاری نسب به سِمت شهردار کاخک ،مراسم معارفه وی فردا دوشنبه ۵ اسفندماه در سالن شهرداری برگزار می شود.

با تایید حکم انتصاب علی افتخاری نسب به سِمت شهردار کاخک ،مراسم معارفه وی فردا دوشنبه ۵ اسفندماه در سالن شهرداری برگزار می شود.