?? محمد صفایی پیروز قطعی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان شد. ?بخش کاخک اینبار هم، چون گذشته اتحاد و برادری خود را در عرصه انتخابات ثابت کرد.

?? محمد صفایی پیروز قطعی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان شد.
?بخش کاخک اینبار هم، چون گذشته اتحاد و برادری خود را در عرصه انتخابات ثابت کرد.