با توجه به برودت هوا و حجم بالای برف در منطقه پیست زمستانی در مسیر کاخک کریمو ، شرایط رفتن به پیست چندان میسر نیست. لذا پیشنهاد می گردد کسانی که قصد رفتن به این مناطق را دارند طی روز پنج شنبه به بعد که معمولا شرایط بهتر و مساعدتر خواهد بود مراجعه نمایند . […]

با توجه به برودت هوا و حجم بالای برف در منطقه پیست زمستانی در مسیر کاخک کریمو ، شرایط رفتن به پیست چندان میسر نیست. لذا پیشنهاد می گردد کسانی که قصد رفتن به این مناطق را دارند طی روز پنج شنبه به بعد که معمولا شرایط بهتر و مساعدتر خواهد بود مراجعه نمایند .
لازم به ذکر است ؛ با توجه به انباشت برف حداقل ۲۰ تا ۳۰ روز آینده و شاید بیشتر از آن شرایط برای تیوپ سواری کاملا فراهم خواهدبود.