? برف روبی مسیرهای اصلی شهر کاخک توسط شهرداری ، ناگفته نماند از شب گذشته شهرداری با استفاده از امکانات موجود همچون تراکتورهای شخصی و لودر در بازگشایی مسیرها فعالیت می نماید.

? برف روبی مسیرهای اصلی شهر کاخک توسط شهرداری ، ناگفته نماند از شب گذشته شهرداری با استفاده از امکانات موجود همچون تراکتورهای شخصی و لودر در بازگشایی مسیرها فعالیت می نماید.