?شیخ شورا از شب گذشته تا به اکنون مرتب در سطح شهر اینگونه حضور دارد حیفم امد عکسی از ایشان نگیرم که اینطور دلسوزانه به شهرِ خود و مردم خدمت می نماید. عطایی عضو دیگر شورای شهر نیز با ماشین آلات شهرداری درحال خدمت رسانیست. اما سایر اعضای شورا تا بحال یکبار در سطح شهر […]

?شیخ شورا از شب گذشته تا به اکنون مرتب در سطح شهر اینگونه حضور دارد حیفم امد عکسی از ایشان نگیرم که اینطور دلسوزانه به شهرِ خود و مردم خدمت می نماید.
عطایی عضو دیگر شورای شهر نیز با ماشین آلات شهرداری درحال خدمت رسانیست. اما سایر اعضای شورا تا بحال یکبار در سطح شهر برای بررسی وضعیت موجود مشاهده نشده اند و گویا هنوز از منزل بیرون نیامده اند.
این مطلب را مردم نیز عنوان می دارند.