شنیده ها حاکیست، از سوی شورای اسلامی شهر کاخک مهندس علی افتخاری نسب بعنوان شهردار کاخک پیشنهاد و معرفی گردیده است. افتخاری نسب از نیروهای فعال و کارامد شهرداری کاخک است که علاوه بر سمت خود چندین دوره بعنوان سرپرست شهرداری خدمت نموده است و با عملکرد خود در کاخک رضایتمندی عمومی را بدنبال دارد.

شنیده ها حاکیست، از سوی شورای اسلامی شهر کاخک مهندس علی افتخاری نسب بعنوان شهردار کاخک پیشنهاد و معرفی گردیده است. افتخاری نسب از نیروهای فعال و کارامد شهرداری کاخک است که علاوه بر سمت خود چندین دوره بعنوان سرپرست شهرداری خدمت نموده است و با عملکرد خود در کاخک رضایتمندی عمومی را بدنبال دارد.