پیرو اطلاعیه و اخطاریه روزهای گذشته، بدینوسیله به استحضار می رساند میزان بارندگی۲۴ساعت گذشته سطح شهرستان به این شرح بوده است: گناباد ۱۰.۲ شهر کاخک ۱۵.۲ (یک سانتیمتر برف ) سد کاخک ۱۷(۶.۵سانتیمتر برف) گیسور ۱۰.۵ بیمرغ ۶.۳ نجم آباد ۱۱.۵ زیبد ۱۹.۹ و مجتمع آموزش عالی ۱۰.۱ میلیمتر، ضمنا امروز تا حدود ظهر فردا […]

پیرو اطلاعیه و اخطاریه روزهای گذشته، بدینوسیله به استحضار می رساند میزان بارندگی۲۴ساعت گذشته سطح شهرستان به این شرح بوده است:
گناباد ۱۰.۲
شهر کاخک ۱۵.۲ (یک سانتیمتر برف )
سد کاخک ۱۷(۶.۵سانتیمتر برف)
گیسور ۱۰.۵
بیمرغ ۶.۳
نجم آباد ۱۱.۵
زیبد ۱۹.۹ و مجتمع آموزش عالی ۱۰.۱ میلیمتر،
ضمنا امروز تا حدود ظهر فردا بارشها ادامه داشته و از عصر امروز عمده بارندگی به شکل برف خواهد بود.