صبح امروز طی تماس #کاخک_نیوز ، با حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای اسلامی شهر کاخک ، وی با پذیرش پیشنهاد نامگذاری یکی از میادین یا خیابانهای شهر کاخک به نام سردار سپهبد شهید سلیمانی گفت ؛ موضوع در اولین جلسه پیش رو شورا مطرح و پس از تصویب اجرایی خواهد شد.

صبح امروز طی تماس #کاخک_نیوز ، با حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای اسلامی شهر کاخک ، وی با پذیرش پیشنهاد نامگذاری یکی از میادین یا خیابانهای شهر کاخک به نام سردار سپهبد شهید سلیمانی گفت ؛ موضوع در اولین جلسه پیش رو شورا مطرح و پس از تصویب اجرایی خواهد شد.