طی اتفاقی امروز عصر برای جوانی حدود ۲۷ ساله در شهر کاخک که در حمام ظاهرا دچار بیماری شده است ، پس از اعزام به بیمارستان جان خود را از دست داده است. علت این حادثه و شرح کامل خبر متعاقباً ارسال خواهد شد.

طی اتفاقی امروز عصر برای جوانی حدود ۲۷ ساله در شهر کاخک که در حمام ظاهرا دچار بیماری شده است ، پس از اعزام به بیمارستان جان خود را از دست داده است.
علت این حادثه و شرح کامل خبر متعاقباً ارسال خواهد شد.