?تشکر از قدرشناسی مردم صبور زیرجان علیرغم همه مشکلات اقتصادی و درسخت ترین شرایط تامین اعتبار اجرای آسفالت فاز دوم راه زیبد به زیرجان انجام شد. ?ازدهیاری انتظارمیرود در راستای اشتغال وکمک به اقتصاد خانوار برنامه ریزی نمایند. ?پتانسیل بالای روستا در تولید سماق و ضرورت راه اندازی کارگاههای فراوری سماق ?پتانسیل بالای روستا درتولید […]

?تشکر از قدرشناسی مردم صبور زیرجان علیرغم همه مشکلات اقتصادی و درسخت ترین شرایط تامین اعتبار اجرای آسفالت فاز دوم راه زیبد به زیرجان انجام شد.
?ازدهیاری انتظارمیرود در راستای اشتغال وکمک به اقتصاد خانوار برنامه ریزی نمایند.
?پتانسیل بالای روستا در تولید سماق و ضرورت راه اندازی کارگاههای فراوری سماق
?پتانسیل بالای روستا درتولید محصولات باغی
?زیرجان داراری ظرفیت گردشگر پذیری زیادی به علت سرسبزی و مواهب طبیعی است.