طی خبر واصله از روابط عمومی اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گناباد ، در نشست امروز شورای ثبت میراث فرهنگی ناملموس ایران ، «آئین سنتی بلغور پزان روستای سنو» در فهرست میراث معنوی ایران به ثبت رسید.

طی خبر واصله از روابط عمومی اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گناباد ، در نشست امروز شورای ثبت میراث فرهنگی ناملموس ایران ، «آئین سنتی بلغور پزان روستای سنو» در فهرست میراث معنوی ایران به ثبت رسید.