طبق آخرین خروجی هواشناسی امریکا جمعه شب ارتفاعات گناباد برفی خواهد شد و برخی مدل‌ها نشان می‌دهند روستاهای براکوه، کاخک، خانیک، دیسفان، سنو، زیبد…. ، ایستگاه فرستنده های تلویزیونی، برای ساعاتی بارش برف را تجربه خواهند کرد ?این پست صرفا یک پیش آگهی ست و اطلاعات کامل پنج شنبه شب در کانال درج خواهد شد./هواشناسی

طبق آخرین خروجی هواشناسی امریکا جمعه شب ارتفاعات گناباد برفی خواهد شد و برخی مدل‌ها نشان می‌دهند روستاهای براکوه، کاخک، خانیک، دیسفان، سنو، زیبد…. ، ایستگاه فرستنده های تلویزیونی، برای ساعاتی بارش برف را تجربه خواهند کرد

?این پست صرفا یک پیش آگهی ست و اطلاعات کامل پنج شنبه شب در کانال درج خواهد شد./هواشناسی