⛈ میزان بارندگی طی ۲۴ ساعت‌ گذشته در حوزه هواشناسی سد شهید نوری کاخک ۱۲/۵ میلیمتر گزارش می شود.

⛈ میزان بارندگی طی ۲۴ ساعت‌ گذشته در حوزه هواشناسی سد شهید نوری کاخک ۱۲/۵ میلیمتر گزارش می شود.