بنایی نماینده شهرستانهای گناباد و بجستان در نطق پیش از دستور خود ضمن تشکر از وزیر نفت بخاطر آغاز عملیات گازرسانی به چندین روستای سطح شهرستان از وزیر خواست تا هرچه سریعتر عملیات گازرسانی به روستاهای #مهاباد و #کبوتر_کوه در بخش کاخک و روستاهای چاه فالیز ، کامه و خار فیروزی انجام شود.

بنایی نماینده شهرستانهای گناباد و بجستان در نطق پیش از دستور خود ضمن تشکر از وزیر نفت بخاطر آغاز عملیات گازرسانی به چندین روستای سطح شهرستان از وزیر خواست تا هرچه سریعتر عملیات گازرسانی به روستاهای #مهاباد و #کبوتر_کوه در بخش کاخک و روستاهای چاه فالیز ، کامه و خار فیروزی انجام شود.