?جلسه رئیس شورای شهر کاخک با معاون اقتصادی استاندار محترم دکتر رسولیان ومدیر عامل #شرکت_کاشی_هستی جهت تسریع آن پروژه ورفع مشکلات آن ، که خواسته مردم منطقه می باشد.

?جلسه رئیس شورای شهر کاخک با معاون اقتصادی استاندار محترم دکتر رسولیان ومدیر عامل #شرکت_کاشی_هستی جهت تسریع آن پروژه ورفع مشکلات آن ، که خواسته مردم منطقه می باشد.