جلسه بررسی کیفیت آب شرب شهر کاخک
جلسه بررسی کیفیت آب شرب شهر کاخک

?جلسه رئیس شورای شهر کاخک با مدیر عامل محترم شرکت آبفای استان ومعاونین ومدیر آبفای شهرستان در خصوص پیگیری حل مشکل کیفیت #آب_شرب_شهر_کاخک ومطالبات مردمی

?جلسه رئیس شورای شهر کاخک با مدیر عامل محترم شرکت آبفای استان ومعاونین ومدیر آبفای شهرستان در خصوص پیگیری حل مشکل کیفیت #آب_شرب_شهر_کاخک ومطالبات مردمی