زاده سلیم شهردار کاخک استعفا داد. حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای اسلامی شهر کاخک از استعفای محسن زاده سلیم شهردار کاخک خبر داد. به گزارش خبر فوری کاخک با پذیرش استعفای محسن زاده سلیم از سوی شورای اسلامی شهر کاخک بزودی سرپرست شهرداری کاخک معرفی خواهد گردید.

زاده سلیم شهردار کاخک استعفا داد.

حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای اسلامی شهر کاخک از استعفای محسن زاده سلیم شهردار کاخک خبر داد.
به گزارش خبر فوری کاخک با پذیرش استعفای محسن زاده سلیم از سوی شورای اسلامی شهر کاخک بزودی سرپرست شهرداری کاخک معرفی خواهد گردید.