?جلسه برنامه ریزی چگونگی گازرسانی به اردوگاه شهید مهاجرانی صبح امروز با حضور معاونت اداره آموزش و پرورش گناباد ، روسای ادارات راهداری و گاز شهرستان گناباد در محل بخشداری کاخک برگزارشد.

?جلسه برنامه ریزی چگونگی گازرسانی به اردوگاه شهید مهاجرانی صبح امروز با حضور معاونت اداره آموزش و پرورش گناباد ، روسای ادارات راهداری و گاز شهرستان گناباد در محل بخشداری کاخک برگزارشد.