مرادی بخشدار کاخک که ۱۴ سال پیش سرپرستی بخشداری کاخک را برعهده داشت ، امروز در اولین روز کاری خود یادی از اعضای شورای شهر کاخک در دوران تصدی سرپرستی خویش در بخشداری کرد ، وی وقتی که شنید مهندس رادمهر کسالت دارند به دیدار ایشان رفت و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت […]

مرادی بخشدار کاخک که ۱۴ سال پیش سرپرستی بخشداری کاخک را برعهده داشت ، امروز در اولین روز کاری خود یادی از اعضای شورای شهر کاخک در دوران تصدی سرپرستی خویش در بخشداری کرد ، وی وقتی که شنید مهندس رادمهر کسالت دارند به دیدار ایشان رفت و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای ایشان و یادی نیز از مرحوم علی خانی عضو فقید شورای شهر در ادوار گذشته نمود.

?عکس اول را مهندس رادمهر در یکی از جلسات شورای شهر درسال۸۴ به یادگار داشتند که امروز مروری از خاطرات نمودند ، عکس دوم هم امروز بعد از گذشت ۱۴ سال مجدد به یادگار ثبت شد.

? #صبا_کاخک