?سفری در مراسم تکریم و معارفه گفت: در حوزه اجرای زیرساخت ها در شهر کاخک در سالجاری اقدامات قابل توجهی از جمله گازرسانی به روستاهای شرقی بخش کاخک و اجرای روشنایی ناحیه صنعتی کاخک صورت گرفته است .

?سفری در مراسم تکریم و معارفه گفت: در حوزه اجرای زیرساخت ها در شهر کاخک در سالجاری اقدامات قابل توجهی از جمله گازرسانی به روستاهای شرقی بخش کاخک و اجرای روشنایی ناحیه صنعتی کاخک صورت گرفته است .