مانور نشت گاز دراثر زلزله در کاخک برگزار شد.
مانور نشت گاز دراثر زلزله در کاخک برگزار شد.

🚨صبح امروز مانور نشت گاز در اثر زلزله از سوی اداره گاز کاخک با هدف آمادگی در برابر بحران و خطرات احتمالی ناشی از بلایای طبیعی نظیر زلزله با حضور عوامل امدادی اورژانس و آتش نشانی در بلوار کشاورز شهر کاخک برگزار شد.

🚨صبح امروز مانور نشت گاز در اثر زلزله از سوی اداره گاز کاخک با هدف آمادگی در برابر بحران و خطرات احتمالی ناشی از بلایای طبیعی نظیر زلزله با حضور عوامل امدادی اورژانس و آتش نشانی در بلوار کشاورز شهر کاخک برگزار شد.