اعضای هیات نظارت بر انتخابات بخش کاخک معرفی شدند.
اعضای هیات نظارت بر انتخابات بخش کاخک معرفی شدند.

🔹اعضای هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای خبرگان رهبری در بخش کاخک به شرح ذیل انتخاب شدند. آقایان حسن احمد نژاد به عنوان رئیس و عبدالحسین شمسی ثانی کاخکی و محمد مهدی محمدی به عنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات بخش کاخک انتخاب شدند. 🔹اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بخش کاخک نیز […]

🔹اعضای هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای خبرگان رهبری در بخش کاخک به شرح ذیل انتخاب شدند.

آقایان حسن احمد نژاد به عنوان رئیس و عبدالحسین شمسی ثانی کاخکی و محمد مهدی محمدی به عنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات بخش کاخک انتخاب شدند.

🔹اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بخش کاخک نیز به شرح ذیل معرفی شدند.
آقایان مهدی شمسی، عباس واحدی و محمد ربیعی به عنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شدند.