🔹بازدید میدانی مسئولین کاخک از اجرای آسفالت بولوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (جدیدالتاسیس کشاورز شرقی) در این بازدید شهردار و رئیس شورای شهر کاخک گزارش اجمالی از مراحل احداث بولوار شهید سلیمانی مطرح نمودند.

🔹بازدید میدانی مسئولین کاخک از اجرای آسفالت بولوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (جدیدالتاسیس کشاورز شرقی)
در این بازدید شهردار و رئیس شورای شهر کاخک گزارش اجمالی از مراحل احداث بولوار شهید سلیمانی مطرح نمودند.