🔸بازدید از روند اجرای پروژه احداث بولوار کشاورز شرقی آخرین مقصد بازدید قربانی فرماندار گناباد صبح امروز در شهر کاخک بود. 🔸قابل ذکر است شهردار کاخک توانسته است علیرغم کمبود شدید اعتبارات ، باتوان مدیریتی بالا این پروژه بزرگ و پرهزینه را به همراه سایر طرحهای عمرانی خود به مراحل پایانی برساند و بزودی پس […]

🔸بازدید از روند اجرای پروژه احداث بولوار کشاورز شرقی آخرین مقصد بازدید قربانی فرماندار گناباد صبح امروز در شهر کاخک بود.

🔸قابل ذکر است شهردار کاخک توانسته است علیرغم کمبود شدید اعتبارات ، باتوان مدیریتی بالا این پروژه بزرگ و پرهزینه را به همراه سایر طرحهای عمرانی خود به مراحل پایانی برساند و بزودی پس از اجرای آیلند بولوار ، مراحل آسفالت و زیبا سازی آن نیز اجرا خواهدشد .

🔸 فرماندار گناباد نیز در بازدید خود از تلاش بی وقفه مجموعه شهرداری و شورای این شهر در اجرای این طرح که بار ترافیکی ایام تعطیل و شلوغ را کاهش می دهد، قدردانی نمود.