🔸شرکت تعاونی آتیه گناباد (یاقوت شرق) با برند تِنج به مدیریت خانم فاطمه گواهی کاخکی براساس دریافت و آزمایشات کیفی محصولات کشاورزی کاخک از جمله زعفران ارگانیک ، از هلدینگ بین المللی معید ( کنسرسیوم بین المللی سرمایه گذاری توسعه صنایع ملی در روسیه گواهینامه تضمین کیفیت دریافت کرد.

🔸شرکت تعاونی آتیه گناباد (یاقوت شرق) با برند تِنج به مدیریت خانم فاطمه گواهی کاخکی براساس دریافت و آزمایشات کیفی محصولات کشاورزی کاخک از جمله زعفران ارگانیک ، از هلدینگ بین المللی معید ( کنسرسیوم بین المللی سرمایه گذاری توسعه صنایع ملی در روسیه گواهینامه تضمین کیفیت دریافت کرد.