بازدید فرماندار گناباد از کارخانه درحال احداث قند در کاخک
بازدید فرماندار گناباد از کارخانه درحال احداث قند در کاخک

🔸بازدید قربانی فرماندار شهرستان گناباد باتفاق بخشدار و رئیس اداره صمت شهرستان از کارخانه در حال احداث قند در ناحیه صنعتی کاخک به منظور بررسی مشکلات فراروی احداث این واحد صنعتی در روز گذشته

🔸بازدید قربانی فرماندار شهرستان گناباد باتفاق بخشدار و رئیس اداره صمت شهرستان از کارخانه در حال احداث قند در ناحیه صنعتی کاخک به منظور بررسی مشکلات فراروی احداث این واحد صنعتی در روز گذشته