🔸بیش از دوهفته از خرابی گیرندگی تلویزیون در خانیک میگذرد که داد اهالی روستا را درآورده است. ایستگاه فرستنده نصب شده در روستا نیازمند بررسی و رفع معایب توسط گروه فنی صداوسیما است.

🔸بیش از دوهفته از خرابی گیرندگی تلویزیون در خانیک میگذرد که داد اهالی روستا را درآورده است.
ایستگاه فرستنده نصب شده در روستا نیازمند بررسی و رفع معایب توسط گروه فنی صداوسیما است.