🔰 عطایی عضو شورای شهر کاخک که در چند جلسه دغدغه مهم ایشان موضوع انجام نشدن آمایش سرزمین است را باز هم‌مطرح کرد. عطایی تاکید کرد تا ادارات منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی پای کار بیایند ، متولی آن نیز مشخص تا این موضوع مسکوت نماند. وی بیشترین مشکلات سرمایه گذاران را موضوع آمایش […]

🔰 عطایی عضو شورای شهر کاخک که در چند جلسه دغدغه مهم ایشان موضوع انجام نشدن آمایش سرزمین است را باز هم‌مطرح کرد.
عطایی تاکید کرد تا ادارات منابع
طبیعی و مسکن و شهرسازی پای کار بیایند ، متولی آن نیز مشخص تا این موضوع مسکوت نماند.
وی بیشترین مشکلات سرمایه گذاران را موضوع آمایش سرزمین می داند.

🔹اسکان اضطراری در کاخک ضروری بنظر میرسد اما دستگاههای اداری خود را متولی زمین ها می دانند و این اقدام به نتیجه نمی رسد.
_________
😒خداکند آمایش سرزمین تا پایان عمر دوره فعلی شوراها به انجام رسد تا دغدغه مهم این عضو شورا برطرف شود و البته گره گشای مشکلات دیگر ازجمله سرمایه گذاران باشد.