🔻عمده مشکلات فعلی ما را بانکها و تورم ایجاد کرده است . 🔻قوانین دست وپاگیر بانکها در باز پرداخت تسهیلات این شرکت تولیدی به گونه ای شده که با معوق شدن تسهیلات با سود کم بهره ، متاسفانه آن را به نرخ حال محاسبه می کنند و این اقدام سرمایه در گردش ما را بشدت […]

🔻عمده مشکلات فعلی ما را بانکها و تورم ایجاد کرده است .
🔻قوانین دست وپاگیر بانکها در باز پرداخت تسهیلات این شرکت تولیدی به گونه ای شده که با معوق شدن تسهیلات با سود کم بهره ، متاسفانه آن را به نرخ حال محاسبه می کنند و این اقدام سرمایه در گردش ما را بشدت تحت تاثیر قرار داده و مشکلات عدیده ای را در بخش اقتصاد این واحد تولیدی ایجاد کرده است .
🔻 از آنجایی که موضوع اقتصاد مهمترین مسئله یک شرکت تولیدی است ، عدم همکاری بانکها با تولیدکنندگان، کار واحدهای تولیدی را مختل می نماید.