🔸دیدار اعضای ستاد پیشگیری از بحران کرونا در بخش کاخک‌ از حافظان سلامت جامعه و عرض خداقوت به دکتر نظرزاده و همکارانشان در مرکز سلامت جامعه شهید بهشتی کاخک در روز گذشته 🔸اعضای ستاد پیشگیری از بحران کرونا در بخش کاخک‌ در روز گذشته نیز از خدمات دکتر زابلیان در جهت تامین مایحتاج ضدعفونی و […]

🔸دیدار اعضای ستاد پیشگیری از بحران کرونا در بخش کاخک‌ از حافظان سلامت جامعه و عرض خداقوت به دکتر نظرزاده و همکارانشان در مرکز سلامت جامعه شهید بهشتی کاخک در روز گذشته

🔸اعضای ستاد پیشگیری از بحران کرونا در بخش کاخک‌ در روز گذشته نیز از خدمات دکتر زابلیان در جهت تامین مایحتاج ضدعفونی و بهداشتی شهروندان تقدیر نمودند.