🚦بازدید سرهنگ قربانی فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد باتفاق سرهنگ وفایی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان از ایستگاههای کنترل ورودی بخش کاخک در روز گذشته 🔻سرهنگ قربانی در بازدید خود ضمن عرض خداقوت از تلاش همه نیروهای مستقر در ایستگاههای کنترل ورودی سطح بخش کاخک تقدیر و تشکر نمود.

🚦بازدید سرهنگ قربانی فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد باتفاق سرهنگ وفایی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان از ایستگاههای کنترل ورودی بخش کاخک در روز گذشته
🔻سرهنگ قربانی در بازدید خود ضمن عرض خداقوت از تلاش همه نیروهای مستقر در ایستگاههای کنترل ورودی سطح بخش کاخک تقدیر و تشکر نمود.