🇮🇷 محمد صفایی پیروز قطعی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان شد. 🔸بخش کاخک اینبار هم، چون گذشته اتحاد و برادری خود را در عرصه انتخابات ثابت کرد.

🇮🇷 محمد صفایی پیروز قطعی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان شد.
🔸بخش کاخک اینبار هم، چون گذشته اتحاد و برادری خود را در عرصه انتخابات ثابت کرد.