🔸تشکر از قدرشناسی مردم صبور زیرجان علیرغم همه مشکلات اقتصادی و درسخت ترین شرایط تامین اعتبار اجرای آسفالت فاز دوم راه زیبد به زیرجان انجام شد. 🔸ازدهیاری انتظارمیرود در راستای اشتغال وکمک به اقتصاد خانوار برنامه ریزی نمایند. 🔸پتانسیل بالای روستا در تولید سماق و ضرورت راه اندازی کارگاههای فراوری سماق 🔸پتانسیل بالای روستا درتولید […]

🔸تشکر از قدرشناسی مردم صبور زیرجان علیرغم همه مشکلات اقتصادی و درسخت ترین شرایط تامین اعتبار اجرای آسفالت فاز دوم راه زیبد به زیرجان انجام شد.
🔸ازدهیاری انتظارمیرود در راستای اشتغال وکمک به اقتصاد خانوار برنامه ریزی نمایند.
🔸پتانسیل بالای روستا در تولید سماق و ضرورت راه اندازی کارگاههای فراوری سماق
🔸پتانسیل بالای روستا درتولید محصولات باغی
🔸زیرجان داراری ظرفیت گردشگر پذیری زیادی به علت سرسبزی و مواهب طبیعی است.