جلسه بررسی کیفیت آب شرب شهر کاخک
جلسه بررسی کیفیت آب شرب شهر کاخک

🔻جلسه رئیس شورای شهر کاخک با مدیر عامل محترم شرکت آبفای استان ومعاونین ومدیر آبفای شهرستان در خصوص پیگیری حل مشکل کیفیت #آب_شرب_شهر_کاخک ومطالبات مردمی

🔻جلسه رئیس شورای شهر کاخک با مدیر عامل محترم شرکت آبفای استان ومعاونین ومدیر آبفای شهرستان در خصوص پیگیری حل مشکل کیفیت #آب_شرب_شهر_کاخک ومطالبات مردمی