مرادی بخشدار کاخک که ۱۴ سال پیش سرپرستی بخشداری کاخک را برعهده داشت ، امروز در اولین روز کاری خود یادی از اعضای شورای شهر کاخک در دوران تصدی سرپرستی خویش در بخشداری کرد ، وی وقتی که شنید مهندس رادمهر کسالت دارند به دیدار ایشان رفت و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت […]

مرادی بخشدار کاخک که ۱۴ سال پیش سرپرستی بخشداری کاخک را برعهده داشت ، امروز در اولین روز کاری خود یادی از اعضای شورای شهر کاخک در دوران تصدی سرپرستی خویش در بخشداری کرد ، وی وقتی که شنید مهندس رادمهر کسالت دارند به دیدار ایشان رفت و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای ایشان و یادی نیز از مرحوم علی خانی عضو فقید شورای شهر در ادوار گذشته نمود.

📸عکس اول را مهندس رادمهر در یکی از جلسات شورای شهر درسال۸۴ به یادگار داشتند که امروز مروری از خاطرات نمودند ، عکس دوم هم امروز بعد از گذشت ۱۴ سال مجدد به یادگار ثبت شد.

📸 #صبا_کاخک