?عباس علایی شهردار سابق کاخک نیز در حمایت از صفایی این چنین گفت: ?صفایی در طول سه دوره فرمانداری گناباد بعنوان فرماندار نمونه کشوری انتخاب شد و این توفیق بزرگی است. ?در زمان فرمانداری ایشان ، یکی از خدام امامزاده می گفت چند بار دیدم صفایی نیمه های شب میاد امامزاده و در صحن امامزاده […]

?عباس علایی شهردار سابق کاخک نیز در حمایت از صفایی این چنین گفت:

?صفایی در طول سه دوره فرمانداری گناباد بعنوان فرماندار نمونه کشوری انتخاب شد و این توفیق بزرگی است.

?در زمان فرمانداری ایشان ، یکی از خدام امامزاده می گفت چند بار دیدم صفایی نیمه های شب میاد امامزاده و در صحن امامزاده میچرخد، سوال کردم جریان چیست؟ که گفتم ایشان هروقت کاری به بن بست می رسد پناه به امامزاده (ع) میارند.
? دغدغه اصلی ایشان محرومیت زدایی بوده است ، اطمینان خاطر میدهم باتوجه به نفوذ ایشان در سطح استان و کشوری به مسائلی که اشاره کرده اند قطعاً حتی فراتر از آن عمل خواهند کرد.